Amaron

อมารอน AMARON แบตเตอรี่แห้งรถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์นำเข้า ควบคุมการผลิตตามมาตราฐาน บริษัท จอนห์สัน คอนโทรล ( johnson control USA.) โรงงานผลิตอยู่ในประเทศอินเดีย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีส่วนผสมพิเศษ Silvery X Alloy และ Calcium เพื่อให้ระบบการกักเก็บไฟ การจ่ายไฟ มีประสิทธิภาพ และคงทนเป็นอย่างมาก

Visitors: 54,472